Algemene voorwaarden GewoonwegNatuurlijk

E-mail: administratie@gewoonwegnatuurlijk.nl
Website: www.gewoonwegnatuurlijk.nl


Definities

GewoonwegNatuurlijk: GewoonwegNatuurlijk, gevestigd te Luttenberg onder KvK nr. 80641881.

Klant: degene met wie GewoonwegNatuurlijk een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: GewoonwegNatuurlijk en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens GewoonwegNatuurlijk.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die GewoonwegNatuurlijk hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die GewoonwegNatuurlijk hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan GewoonwegNatuurlijk te allen tijde wijzigen.

Partijen komen voor een dienstverlening door GewoonwegNatuurlijk een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

GewoonwegNatuurlijk is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient GewoonwegNatuurlijk de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

GewoonwegNatuurlijk heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal GewoonwegNatuurlijk prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met GewoonwegNatuurlijk op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

GewoonwegNatuurlijk mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat GewoonwegNatuurlijk de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

GewoonwegNatuurlijk behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend.

GewoonwegNatuurlijk mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan GewoonwegNatuurlijk betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat GewoonwegNatuurlijk de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

GewoonwegNatuurlijk behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is GewoonwegNatuurlijk gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan GewoonwegNatuurlijk.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag GewoonwegNatuurlijk zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van GewoonwegNatuurlijk op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door GewoonwegNatuurlijk, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan GewoonwegNatuurlijk te betalen.

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is GewoonwegNatuurlijk gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

GewoonwegNatuurlijk roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan GewoonwegNatuurlijk, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygi√ęnische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

het product geen los tijdschrift of losse krant is

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

het geen weddenschappen en/of loterijen betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via administratie@gewoonwegnatuurlijk.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van GewoonwegNatuurlijk, www.gewoonwegnatuurlijk.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan GewoonwegNatuurlijk, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan GewoonwegNatuurlijk heeft geretourneerd, dan zal GewoonwegNatuurlijk eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van GewoonwegNatuurlijk voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

GewoonwegNatuurlijk kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van GewoonwegNatuurlijk heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan GewoonwegNatuurlijk.

GewoonwegNatuurlijk is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan GewoonwegNatuurlijk te verrekenen met een vordering op GewoonwegNatuurlijk.

Eigendomsvoorbehoud

GewoonwegNatuurlijk blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van GewoonwegNatuurlijk op grond van wat voor met GewoonwegNatuurlijk gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan GewoonwegNatuurlijk zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien GewoonwegNatuurlijk een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft GewoonwegNatuurlijk het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij GewoonwegNatuurlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft GewoonwegNatuurlijk het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan GewoonwegNatuurlijk kan tegenwerpen.

Levertijd

De door GewoonwegNatuurlijk opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van GewoonwegNatuurlijk.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij GewoonwegNatuurlijk niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan GewoonwegNatuurlijk niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan GewoonwegNatuurlijk, bij gebreke waarvan GewoonwegNatuurlijk niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van GewoonwegNatuurlijk die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De klant geeft op eerste verzoek van GewoonwegNatuurlijk de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor GewoonwegNatuurlijk enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

GewoonwegNatuurlijk voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

GewoonwegNatuurlijk heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat GewoonwegNatuurlijk tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat GewoonwegNatuurlijk tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan GewoonwegNatuurlijk.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert GewoonwegNatuurlijk de betreffende bescheiden.

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door GewoonwegNatuurlijk redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

De overeenkomst tussen GewoonwegNatuurlijk en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant GewoonwegNatuurlijk schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.

Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Geheimhouding

De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van GewoonwegNatuurlijk ontvangt geheim.

Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende GewoonwegNatuurlijk waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan GewoonwegNatuurlijk schade kan berokkenen.

De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete ‚ā¨ 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete ‚ā¨ 5.000

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van GewoonwegNatuurlijk waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart GewoonwegNatuurlijk tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GewoonwegNatuurlijk geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De klant dient een door GewoonwegNatuurlijk geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant GewoonwegNatuurlijk daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen GewoonwegNatuurlijk uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat GewoonwegNatuurlijk in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat GewoonwegNatuurlijk gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan GewoonwegNatuurlijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling GewoonwegNatuurlijk ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als GewoonwegNatuurlijk een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan GewoonwegNatuurlijk verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid GewoonwegNatuurlijk

GewoonwegNatuurlijk is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien GewoonwegNatuurlijk aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

GewoonwegNatuurlijk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien GewoonwegNatuurlijk aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van GewoonwegNatuurlijk vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer GewoonwegNatuurlijk toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door GewoonwegNatuurlijk niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat GewoonwegNatuurlijk in verzuim is.

GewoonwegNatuurlijk heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien GewoonwegNatuurlijk kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van GewoonwegNatuurlijk in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan GewoonwegNatuurlijk kan worden toegerekend in een van de wil van GewoonwegNatuurlijk onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van GewoonwegNatuurlijk kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor GewoonwegNatuurlijk 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat GewoonwegNatuurlijk er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

GewoonwegNatuurlijk is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

GewoonwegNatuurlijk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal GewoonwegNatuurlijk zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van GewoonwegNatuurlijk.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GewoonwegNatuurlijk bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GewoonwegNatuurlijk is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 11 januari 2020